Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

O nas

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji składa się z dwóch współ­działających ze sobą jednostek organiza­cyjnych: Biura ds. Osób Niepełno­sprawnych oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wspieramy:

  • Studentów z różnymi rodzajami i stop­niami niepełnosprawności;
  • Osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym;
  • Osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku;
  • Studentów potrzebujących pomocy i kon­sultacji specjalistów w sytuacjach kry­zysu życiowego.

Wszelkie informacje udzielane pracownikom UCWiR są objęte zasadą poufności, a konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających pełną dyskrecję.

Informujemy, że od dnia 01.10.2015 r. obowiązuje nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Uchwała Senatu Nr 18/2015 z dnia 26.02.2015 r.

Uchwała Senatu Nr 18/2015

§7 ust. 4 w/w Regulaminu brzmi:
Wszelkie sposoby zapewnienia studentowi niepełnosprawnemu lub przewlekle choremu uczestnictwa w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów

Wyciąg z Procedury zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia będącej częścią Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia UJK. Cała procedura do pobrania w pliku zip.

Zarządzenie Rektora Nr 3/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie Rektora Nr 2/2011 - w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia I Rehabilitacji.

Uchwała Senatu Nr 45/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.