Zajęcia alternatywne Wychowania Fizycznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAJĘCIA ALTERNATYWNE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgłasza się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  (SON CWOzN) – ul. Śląska 11A w celu otrzymania druku zaświadczenia, który wypełnia lekarz prowadzący. Zaznacza on, które z podanych form aktywności ruchowej są wskazane dla studenta. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie student ma obowiązek dostarczyć do SON CWOzN w terminie do 15 października (w I semestrze) lub do 15 marca (w II semestrze).

STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO KONTAKTU E-MAILOWEGO Z PRACOWNIKIEM UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM SPORTU– jdrezno@ujk.edu.pl celem zalogowania na zajęcia podając: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i rok studiów oraz wybraną formę zajęć alternatywnych z wf.

STUDENCI Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE LOGUJĄ SIĘ SAMI NA WF.

 1. Student ma do wyboru alternatywne formy zajęć wf:
  • ćwiczenia w wodzie oraz nauka i doskonalenie pływania,
  • ćwiczenia kształtujące oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe,
  • nordic walking.
 2. Rodzaje aktywności fizycznej zawarte w druku zaświadczenia lekarskiego wyczerpują wszystkie możliwe formy w tym zakresie. Jeżeli  lekarz nie zezwoli studentowi, ze względu na stan jego zdrowia, na uczestniczenie w jakiejkolwiek aktywności związanej z realizacją zajęć z WF, student  jest zobowiązany do kontaktu e-mailowego z pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Sportu (patrz punkt 1). 
 3. Podstawą zaliczenia dla studentów z niepełnosprawnościami jest:
  • punktowy system oceniania,
  • uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta,
  • zajęcia teoretyczne wskazane przez Studium,
  • pomoc przy organizacji rozrywek uczelnianych i zawodów sportowych,
  • praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.

Terminy zajęć alternatywnych z wychowania fizycznego w roku akademickim 2019/2020:

Ćwiczenia usprawniające i korekcyjne (zajęcia na siłowni): Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK ul. Świętokrzyska 21h, czwartki w godz. 11:00-12:30

Zajęcia na pływalni: Pływalnia „ORKA” ul. Kujawska 18, piątki 8:30-10:00

Nordic walking: zbiórka pod Uniwersyteckim Centrum Sportu ul. Świętokrzyska 21h, piątki 11:00-13:15