Projekty Unijne - Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na zdjęciu zamieszczono cztery loga: Funduszy Europejskich, flagę Polski, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Unii Europejskiej

Projekt Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 31.10.2023 r.

Cel projektu

Likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UJK z zakresu niepełnosprawności w okresie od 01.02.2020 r. do 31.10.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • poszerzenie oferty Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • technologie wspierające - modernizacja systemów IT, uruchomienie platformy realizującej e-usługi,
 • opracowanie i wdrożenie procedur w zakresie dostępności,
 • wsparcie w zakresie edukacji,
 • szkolenia dla kadry uniwersyteckiej.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:

 1. Uczelni,
 2. Kadry uczelni, tj. kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej,
 3. Studentów/ Studentek z niepełnosprawnością.

Efektem projektu będzie:

 • optymalizacja struktury i zakresu zadań CWOzN poprzez intensyfikację działalności pracowni adaptacji materiałów dydaktycznych, zapewnienie konsultacji doradców edukacyjnych w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej o wsparcie psychologiczne,
 • zniwelowanie barier architektonicznych w CWOzN poprzez modernizację
  i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zniwelowanie barier architektonicznych w przestrzeni Uniwersytetu poprzez wykonanie oznaczeń drzwi w postaci tabliczek informacyjnych w systemie Braille'a wraz z kodem QR,
 • uruchomienie platformy realizującej e-usługi, wspomagające procesy kształcenia
  i ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością,
 • modernizacja systemu do zarządzania treścią (CMS webujk),
 • opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią dostępność architektoniczną i cyfrową,
 • podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UJK z zakresu niepełnosprawności.

Wartość projektu:

Wydatki kwalifikowalne- 3 263 989,80 zł,

Dofinansowanie- 3 165 949,80 zł,

Wkład własny- 98 040,00 zł.

Sebastian Grabek