Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aby móc ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych student musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS.

W Biurze należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,
 • Oświadczenie o numerze konta bankowego,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
 • Kwestionariusz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJK.

Świadczenie to przyznawane jest w wysokości:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – 700 zł,
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 600 zł,
 • Lekki stopień niepełnosprawności – 500 zł.

Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Jeśli skończyło Ci się orzeczenie i otrzymujesz następne będące jego kontynuacją to zgodnie z Regulaminem świadczeń musisz dostarczyć je do BON w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od innych form pomocy materialnej oraz wysokości dochodów.

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów (dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020). Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINACH, KTÓRE NIEZWŁOCZNIE OD MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI, ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYCH OGŁOSZENIACH DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW.

Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym powyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet w przypadku spełnienia kryteriów do jego przyznania.
Doktoranci II roku i wyższych lat mogą otrzymać świadczenia na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, który stosuje się odpowiednio do doktorantów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY- wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach (nie mających związku z trudnym bądź uniemożliwionym codziennym dojazdem lub zamieszkiwaniem na terenie miasta)

 • obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, w przypadku dochodu na osobę nieprzekraczającego 528 zł,
 • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów,
 • stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student i doktorant (dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020), obejmuje:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.
Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

STYPENDIUM SOCJALNE- Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.
Zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy.
Uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.

Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.
Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej zostaną opisane i opublikowane w załączniku do Regulaminu świadczeń dla studentów Istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”.
Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

STYPENDIUM REKTORA- Ustawa zmienia przesłanki przyznania stypendium rektora Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni,
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- Student/ doktorant (dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

ZAPOMOGA- W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie jak dotychczas „sytuacji materialnej”).

FUNDUSZ STYPENDIALNY- Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów (dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów.
Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

CUDZOZIEMCY- Studenci/doktoranci (dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PSzWiN, czyli wyłącznie o stypendium socjalne. Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
 • cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 62/2019 - w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów UJK w Kielcach.