Do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach realizacji projektu udźwiękowienia przestrzeni w budynku Centrum Języków Obcych (CJO) zostały rozmieszczone płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID oraz zakupione urządzenia do zapisu i odczytu formatu RFID. Dla potrzeb orientacji przestrzennej osób z głębokim uszkodzeniem wzroku korzystających z własnych urządzeń do odczytu pliki dotyczące budynku CJO można pobrać tutaj.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne dla studentów  pierwszego, drugiego  oraz trzeciego stopnia ubiegających się o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 znajdują się poniżej:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta.

Wniosek należy złożyć wraz z:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK w Kielcach.

Załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 3/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym: