O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami składa się z dwóch współ­działających ze sobą jednostek organiza­cyjnych: Sekcji ds. Osób z Niepełno­sprawnościami oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wspieramy:

  • Studentów z różnymi rodzajami i stop­niami niepełnosprawności;
  • Osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym;
  • Osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku;
  • Studentów potrzebujących pomocy i kon­sultacji specjalistów w sytuacjach kry­zysu życiowego.

Wszelkie informacje udzielane pracownikom Centrum są objęte zasadą poufności, a konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających pełną dyskrecję.

Informujemy, że od dnia 12.09.2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Uchwała Senatu Nr 169/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Regulamin studiów (Uchwała senatu nr 169/2019 z dnia 12 września 2019)

§7 ust. 3 w/w Regulaminu brzmi:
Wszelkie  sposoby  zapewnienia  studentowi  z  niepełnosprawnością  lub przewlekle choremu uczestnictwa w społeczności akademickiej regulują  szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań  alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów

Wyciąg z Procedury zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia będącej częścią Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia UJK.

Zarządzenie Rektora nr 62/2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie Rektora Nr 154/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zarządzenie Rektora Nr 2/2011 - w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia I Rehabilitacji.

Uchwała Senatu Nr 45/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.