Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie szesnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Umowa o współpracy z PFRON

Wychodząc naprzeciw potrzebom studiujących osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 03.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy.  Przewidziane jest organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, a także innych działań sprzyjających szeroko pojętej aktywizacji społeczno-zawodowej. Współpraca będzie dotyczyła głównie ochrony interesów, praw oraz zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz w galerii fotografii

KONKURS "Otwarte drzwi" na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ogłosił  XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Prace do Konkursu może zgłaszać dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie w jakich mogą zostać zgłoszone prace to:

 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym).

Więcej informacji

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Osoby z niepełnosprawnościami w 2017 r. mogą korzystać z programu „Aktywny Samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W 2017 roku, realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I: 

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Zobacz szczegóły programu w witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych