Dostępność stron www.ujk.edu.pl

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że jednym z naszych priorytetowych celów jest dostępność i użyteczność stron serwisu internetowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dokładamy wszelkich starań aby serwis www.ujk.edu.pl był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub problemów w funkcjonowaniu. Jeżeli napotkają Państwo trudności w dostępie do stron internetowych Uniwersytetu lub też nasuną się Państwu jakieś uwagi prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Od kwietnia 2012r. rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności zobowiązuje wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich stron www w celu umożliwienia wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

§ 19 wyżej wymienionego rozporządzenia nakłada obowiązek na instytucje publiczne spełnienia wymogów dostępności według załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia, zgodnych z WCAG 2.0 na poziomie AA.

Dokumenty podstawowe:

  1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation 11.12.2008 Web Content Accessibility Guidelines
  2. Oficjalne polskie tłumaczenie WCAG 2.0 polskie tłumaczenie WCAG 2.0
  3. Understanding WCAG 2.0. – A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 Understanding WCAG 2.0
  4. Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Przydatne linki:

Dostępność serwisów internetowych – informacje na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność serwisu www – w serwisie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.